top of page

Lamm Näsby Släktförening

 

Antagna 20170315 vid föreningens första styrelsemöte, hållet per telefon.
För slutligt beslut vid första stämma.
Deltagare:
Ordförande Kajsa Lamm Laurin, gren Sven
Kassör Helena Thorsen, gren Robert
Ledamot Birgitta Johnsson Lamm, gren Gustaf
Konsult Per Gustaf Lamm, gren Gustaf

§1. Föreningens syfte är att vara ett samlande organ för kunskap om Carl Robert och Dora
Lamms liv och leverne, deras söner och efterföljande familjer.
Föreningen skall verka för att dokumentera detta, samt skapa möjligheter till kontakter i
släkten. Föreningen skall också hjälpa till att organisera släktträffar.

§2. Tillträde till föreningen som aktiv, röstande medlem har den som är släkt till Carl Robert
och Dora Lamm i rakt nedstigande led. Även make eller make , sambo/samba till sådan person
kan vara medlem i släktforeningen på dessa premisser.
Den som inte är släkt men har särskilt intresse för släkten kan beredas passivt, icke röstande
medlemskap efter ansökan. Styrelsen äger rätt att besluta om sådant medlemskap.

§3. Föreningsmedlem erlägger årsavgift, som fastställs av släktmötet för tiden fram till nästa
släktmöte (normalt en 3-årsperiod). För par/familj (samtliga barn t.om 18 år ) erläggs
gemensamt en och en halv årsavgift. Medlem skall det år han/hon inträder som självständig
medlem ha fyllt 18 år..
Medlem som under en treårsperiod inte erlagt beslutad medlemsavgift förlorar sitt
medlemskap.
§4. Styrelsen utgörs av minst fyra och högst fem ordinarie medlemmar samt minst en
suppleant. Till styrelsen är alla foreninges myndiga medlemmar valbara. Det skall vid valet
eftersträvas att alla grenar av ättlingar till Carl Robert och Dora Lamm finns representerade.
§5. Styrelsen väljs vanligen på stämman för en treårsperiod. Normalt ska styrelsen ha
ordförande, en sekreterare/informationschef och en kassör. Posterna bör rotera inom de fyra
grenarna så att arbetsbelastningen inte blir för stor på enskilda personer

§6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst två andra ordinarie
ledamöter kräver det. Beslut fattas med enkel majoritet. Dock skall minst tre medlemmar vara
närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig.

Telefonmöte får ordnas om detta anses lämpligt. Härvid skall minst hälften av ledamöterna ha
nåtts per telefon eller mail. Kallelsen ska innehålla uppgift om förekommande ärenden, samt
vilka ärenden som föreslås vara beslutsärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara ska
skyndsamt meddela detta till ordförande (sammankallande).
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Suppleanter har endast rösträtt vid ordinarie
ledamots förfall. Vilken eller vilka suppleanter som har rösträtt beslutas av närvarande
ordinarie ledamöter vid sammanträdets början.
Ärende som väcks vid mötet får beslutas om minst två tredjedelar av ledamöterna är
närvarande och ense om beslutet.
Protokoll från telefonmöte skall justeras av mötets deltagare.

§7 Styrelsen ska verka för att föreningens ändamål uppfylles, förvalta föreningens tillgångar
och föra föreningens räkenskaper. Den ska även till ordinarie stämma avge
förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
Till styrelsens uppgift hör att ansvara för att föreningens arkiv, uppdatering av släkten,
hemsida, externa korrespondens samt vad styrelsen i övrigt kan besluta att arkivera.
Styrelsen har möjlighet att till ovanstående eller andra särskilda uppdrag utse andra personer
från föreningen att utföra uppgifter enligt ovan.
Allt arbete inom foerening är ideellt. Eventuell ersätting kan ges för särskilda skäl som t.ex
resekostnader och andra utlägg, om styrelsen finner det berättigat.

§8. Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderåret 1/1-31/12. Då släktmöte inte hålls
varje år får styrelsen till stämman redovisa konsoliderade räkenskaper för en treaarsperiod.

§9 Släktmöte hålls som brukligt under sommartid, om möjligt 4 augusti, vart tredje år på tid
och plats som den ort/gren som utsetts till festarrangör bestämmer.
Förutom trivsamma festaktiviter, kommer även följande punkter finnas med på
festprogrammet;
1. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för de senaste tre åren
2. Framställningar från styrelsen och förslag som kommit från medlemmar.
3. Beslut om medlemsavgifter för kommande treårsperiod
4. Beslut av festkommitté inför nästa släktmöte
5. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter foer kommande tre aar
6. Val av en revisor och revisorssuppleant för granskning av föreningens ekonomiska
redogörelse .
7.Övriga frågor

§10. Dessa stadgar kan ändras genom beslut på en ordinarie släktmöte med minst 2/3 av
angivna röster.
§11. Om föreningens verksamhet ska upphöra, ska detta beslutas på ett
släktmöte. Föreningens arkiv ska om möjligt deponeras på ett sådant sätt att föreningens
tidigare medlemmar även fortsättningsvis kan ta del av det. Den stämma, som belutar att
föreningen ska upphöra, beslutar även hur föreningens finansiella tillgångar ska disponeras.

bottom of page